سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

ساک خرید

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1ساک خرید کرافت تک رنگ کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)50024*385,120,000 تومان
2ساک خرید کرافت تک رنگ کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)50026*16.54,560,000 تومان
3ساک خرید کرافت تک رنگ کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)50023*234,560,000 تومان
4ساک خرید کرافت تک رنگ کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)50020*204,560,000 تومان
5ساک خرید کرافت تک رنگ کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)50050*356,760,000 تومان
6ساک خرید کرافت تک رنگ کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)50030*456,760,000 تومان
7ساک خرید کرافت تک رنگ کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)50040*356,760,000 تومان
8ساک خرید کرافت تک رنگ کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)50040*306,760,000 تومان
9ساک خرید کرافت تک رنگ کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)50034*245,290,000 تومان
10ساک خرید کرافت چهار رنگ کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)50024*385,810,000 تومان
11ساک خرید کرافت چهار رنگ کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)50026*16.55,080,000 تومان
12ساک خرید کرافت چهار رنگ کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)50023*235,370,000 تومان
13ساک خرید کرافت چهار رنگ کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)50020*205,370,000 تومان
14ساک خرید کرافت چهار رنگ کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)50050*357,570,000 تومان
15ساک خرید کرافت چهار رنگ کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)50030*457,570,000 تومان
16ساک خرید کرافت چهار رنگ کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)50045*307,570,000 تومان
17ساک خرید کرافت چهار رنگ کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)50040*307,570,000 تومان
18ساک خرید کرافت چهار رنگ کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)50034*246,100,000 تومان
19ساک خرید سلفون مات کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)100024*3810,440,000 تومان
20ساک خرید سلفون مات کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)100026*16.58,740,000 تومان
21ساک خرید سلفون مات کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)100023*238,960,000 تومان
22ساک خرید سلفون مات کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)100020*208,120,000 تومان
23ساک خرید سلفون مات کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)100050*3516,410,000 تومان
24ساک خرید سلفون مات کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)100030*4514,000,000 تومان
25ساک خرید سلفون مات کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)100045*3014,000,000 تومان
26ساک خرید سلفون مات کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)100040*3014,000,000 تومان
27ساک خرید سلفون مات کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)100034*2410,730,000 تومان
28ساک خرید سلفون براق کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)100024*3810,440,000 تومان
29ساک خرید سلفون براق کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)100026*16.58,740,000 تومان
30ساک خرید سلفون براق کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)100023*238,960,000 تومان
31ساک خرید سلفون براق کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)100020*208,120,000 تومان
32ساک خرید سلفون براق کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)100050*3516,410,000 تومان
33ساک خرید سلفون براق کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)100030*4514,000,000 تومان
34ساک خرید سلفون براق کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)100045*3014,000,000 تومان
35ساک خرید سلفون براق کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)100040*3014,000,000 تومان
36ساک خرید سلفون براق کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)100034*2410,730,000 تومان