سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

ساک خرید

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1ساک خرید کرافت تک رنگ کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)50024*380 تومان
2ساک خرید کرافت تک رنگ کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)50026*16.50 تومان
3ساک خرید کرافت تک رنگ کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)50023*230 تومان
4ساک خرید کرافت تک رنگ کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)50020*200 تومان
5ساک خرید کرافت تک رنگ کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)50050*350 تومان
6ساک خرید کرافت تک رنگ کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)50030*450 تومان
7ساک خرید کرافت تک رنگ کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)50040*350 تومان
8ساک خرید کرافت تک رنگ کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)50040*300 تومان
9ساک خرید کرافت تک رنگ کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)50034*240 تومان
10ساک خرید کرافت چهار رنگ کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)50024*380 تومان
11ساک خرید کرافت چهار رنگ کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)50026*16.50 تومان
12ساک خرید کرافت چهار رنگ کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)50023*230 تومان
13ساک خرید کرافت چهار رنگ کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)50020*200 تومان
14ساک خرید کرافت چهار رنگ کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)50050*350 تومان
15ساک خرید کرافت چهار رنگ کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)50030*450 تومان
16ساک خرید کرافت چهار رنگ کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)50045*300 تومان
17ساک خرید کرافت چهار رنگ کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)50040*300 تومان
18ساک خرید کرافت چهار رنگ کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)50034*240 تومان
19ساک خرید سلفون مات کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)100024*380 تومان
20ساک خرید سلفون مات کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)100026*16.50 تومان
21ساک خرید سلفون مات کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)100023*230 تومان
22ساک خرید سلفون مات کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)100020*200 تومان
23ساک خرید سلفون مات کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)100050*350 تومان
24ساک خرید سلفون مات کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)100030*450 تومان
25ساک خرید سلفون مات کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)100045*300 تومان
26ساک خرید سلفون مات کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)100040*300 تومان
27ساک خرید سلفون مات کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)100034*240 تومان
28ساک خرید سلفون براق کد1 ( 9.5-38-24 ) (694×484 میلیمتر) (18روز کاری)100024*380 تومان
29ساک خرید سلفون براق کد2 ( 6.5-16.5-26 ) (343×482 میلیمتر) (18روز کاری)100026*16.50 تومان
30ساک خرید سلفون براق کد3 ( 9-23-23 ) (662×321 میلیمتر) (18روز کاری)100023*230 تومان
31ساک خرید سلفون براق کد4 ( 8-20-20 ) (577×288 میلیمتر) (18روز کاری)100020*200 تومان
32ساک خرید سلفون براق کد5 ( 15-35-50 ) (673×483 میلیمتر) (18روز کاری)100050*350 تومان
33ساک خرید سلفون براق کد6 ( 12-45-30 ) (583×438 میلیمتر) (18روز کاری)100030*450 تومان
34ساک خرید سلفون براق کد7 ( 12-30-45 ) (593×423 میلیمتر) (18روز کاری)100045*300 تومان
35ساک خرید سلفون براق کد8 ( 10-30-40 ) (523×418 میلیمتر) (18روز کاری)100040*300 تومان
36ساک خرید سلفون براق کد9 ( 11-24-34 ) (344×479 میلیمتر) (18روز کاری)100034*240 تومان